Webinar: Enabling Natural Resources and Well-being in Wales 2019-2023 Grant Funding

2:00 PM - 3:00 PM, 11 October 2018
Invest in Nature Cymru WCVA , Remote, Webinar

Webinar: Enabling Natural Resources and Well-being in Wales 2019-2023 Grant Funding
Date: 11 October 2018, 2pm


The Welsh Government has released a new funding scheme to support the implementation of the Natural Resources Policy, making clearer links between Wales' natural resources and well-being. Grants will be available for cross-sector partnerships delivering improvements in local environment quality, green infrastructure, and ecological resilience.

By the end of this webinar you will understand what the funding is about and whether it is suitable for your group to apply. This webinar is also an opportunity to ask questions about the funding and application process.

This webinar will be delivered in English but contributions and questions are welcomed in Welsh or English.


What will it fund?
The grants will cover revenue and capital costs for pilot or demonstration projects relating to at least one of the three themes of action:

  • Developing, regenerating and broadening access to sustainable green infrastructure through nature based solutions
  • Improving the quality of the urban and rural built environment
  • Developing resilient ecological networks and nature based solutions
     

When can groups apply and receive funding?
The current round opened on Friday 7 September 2018 and will close on Monday 3 December 2018. Funding decisions will be made over Winter 2018/19 and groups will be informed of funding decisions by February / March 2019 for projects to start in Spring 2019.

How can groups find out more information?
The scheme guidance is now available from the Welsh Government website. There is also a Yammer group for organisations to explore potential collaborations and project ideas. To join the group, email: environmentgrants@gov.wales. Guidance and links to resources on green infrastructure and using nature based solutions is available from Invest in Nature Cymru’s webpages.

 Gweminar: Arian Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 2019-2023
Dyddiad: 11 Hydref 2018, 2pm


Mae Llywodraeth Cymru wedi agor cynllun cyllido newydd i helpu i roi’r Polisi Adnoddau Naturiol ar waith a gwneud y cysylltiadau rhwng adnoddau naturiol Cymru a llesiant yn gliriach. Bydd grantiau ar gael i bartneriaethau traws-sector sy’n gwella ansawdd yr amgylchedd lleol, seilwaith gwyrdd, a chydnerthedd ecolegol.

Erbyn diwedd y gweminar hwn byddwch yn deall beth yw diben yr arian grant ac a yw’n addas i’ch grŵp chi ymgeisio amdano. Mae’r gweminar hwn yn gyfle hefyd i ofyn cwestiynau am yr arian a’r broses ymgeisio.

Cynhelir y gweminar hwn yn Saesneg ond croeswir cyfraniadau a chwestiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Beth fydd yn ei ariannu?
Bydd y grantiau yn cyfrannu at gostau refeniw a chyfalaf ar gyfer prosiectau peilot neu arddangos sy’n ymdrin ag o leiaf un o’r tair thema gweithredu:

  • Datblygu, adfywio ac ehangu mynediad i seilwaith gwyrdd cynaliadwy drwy atebion sy'n seiliedig ar natur
  • Gwella ansawdd yr amgylchedd adeiledig trefol a gwledig
  • Datblygu rhwydweithiau ecolegol cydnerth ac atebion sy’n seiliedig ar natur
     

Pryd y gall grwpiau ymgeisio a derbyn cyllid?
Agorodd y rownd bresennol ddydd Gwener 7 Medi 2018 a bydd yn cau ddydd Llun 3 Rhagfyr 2018. Gwneir penderfyniadau cyllido yn ystod gaeaf 2018/19 a bydd grwpiau yn cael gwybod y penderfyniad erbyn mis Chwefror / Mawrth 2019 er mwyn i brosiectau ddechrau yng ngwanwyn 2019.

Sut y gall grwpiau gael rhagor o wybodaeth?
Mae canllaw’r cynllun bellach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Ceir hefyd grŵp Yammer i fudiadau ystyried posibiliadau ar gyfer cydweithio a syniadau ar gyfer prosiectau. I ymuno â'r grŵp e-bostiwch: environmentgrants@llyw.cymru. Mae arweiniad a dolenni at adnoddau ar seilwaith gwyrdd a defnyddio atebion sy’n seiliedig ar natur ar gael ar dudalennau gwe Buddsoddi yn Natur Cymru.